Thanksgiving Break - No School

Wednesday, November 23, 2016 - 8:30am to Friday, November 25, 2016 - 3:00pm